Стандарт
Нэр Хавсралт
1 Хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалт. 1-р хэсэг: Төмөр замын зорчигчийн вагоны дугаарлалтад тавих шаардлага ҮЗЭХ
2 Хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалт. 2-р хэсэг: Төмөр замын ачааны вагоны дугаарлалтад тавих шаардлага ҮЗЭХ
3 Хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалт. 3-р хэсэг: Татах хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалтад тавих шаардлага ҮЗЭХ
4 Хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалт. 4-р хэсэг: Төмөр замын, замын тусгай хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалтад тавих шаардлага ҮЗЭХ