Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс

Зорилго

Салбарын болон төвийн санхүү, хүний нөөцийн бодлогыг тодорхойлж хэрэгжүүлэх, аж ахуйг бэхжүүлэх, гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, дотоод удирдлага, зохион байгуулалтын ажлыг хариуцан Төвийн захирал, бусад хэлтсийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх;

Үйл ажиллагааны чиглэл

  • Төсвийг оновчтой төлөвлөж, батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулах, санхүүгийн тайлан мэдээг үнэн зөв гаргаж, тайлагнах;
  • Төмөр замын тээврийн салбарын хууль тогтоомж, дүрэм журамд төвийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор тусгах зохицуулалт, нэмэлт өөрчлөлтийн саналыг боловсруулах, эрх зүйн зөвлөгөөгөөр хангах;
  • Төсвийн шууд захирагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах, тайлагнах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;
  • Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, сайдын тушаал, сайдын шуурхай хуралдааны үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, тайлагнах;
  • Гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх;
  • Ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, нийгмийн баталгааг хангах, ажлаа тайлагнах, хариуцлага тооцох тогтолцоог боловсронгуй болгох, төвийн үйл ажиллагааны тасралтгүй, хэвийн, жигд явагдах нөхцлийг хангуулах;
  • Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам, баримт бичиг боловсруулах стандартыг мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, төвийн албан хэргийг хөтлөх, удирдлагын баримт бичгийг баримтжуулах, хадгалалт хамгаалалтыг хангах;
  • Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төвийн дотоод удирдлага, зохион байгуулалтын ажлыг хэрэгжүүлж, төвийн удирдлага, бусад хэлтсийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх;
  • Төвийн боловсон хүчний бодлогыг тодорхойлох, санхүү, аж ахуйг бэхжүүлэх;
  • Төмөр замын тээврийн салбарын эдийн засгийн үр ашиг, хөрөнгө оруулалтын үр дүнг дээшлүүлэх асуудлаар санал дэвшүүлж шийдвэрлүүлэх

 

Албан тушаал

Нэрс

Утас

И-мейл шуудан

1

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн

Э.Осоржамаа 77244403

osorjamaa@rtcc.mrtd.gov.mn

 

2

Нягтлан бодогч

С.Золзаяа

77244403

zolzaya@rtcc.mrtd.gov.mn

3

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

М.Оюун-Ундрам

77244403

oyun-undram@rtcc.mrtd.gov.mn

4

Албан хэрэг хөтлөлтийн мэргэжилтэн

Г.Байгалмаа

77244403

baigalmaa@rtcc.mrtd.gov.mn

    5

 Хуулийн мэргэжилтэн

М.Үүрийн туяа 77244403

                          uuriintuya@rttcc.mrtd.gov.mn

 

6

Үйлчлэгч

Д.Дуламханд 77244403

dulankhand@rttcc.mrtd.gov.mn

 

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2023-12-11 өдөр 09:46:2 цаг