Худалдан авах ажиллагааны тайлан
Нэр Хавсралт
1 үнэлгээний хороог татан буулгах ҮЗЭХ
2 Тендер шалгаруулалтын үр дүн ҮЗЭХ
3 үнэлгээний хорооны дүгнэлт ҮЗЭХ
4 Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл ҮЗЭХ
5 Худалдан авах ажиллагааны сургалтад хамрагдсан албан хаагчид ҮЗЭХ
6 Худалдан авах ажиллагааны тайлан ҮЗЭХ