Стратегийн зорилго

ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв нь алсын хараа, эрхэм зорилгодоо хүрэх дараах стратегийн зорилтыг дэвшүүлж байна:

Стратегийн зорилго 1: Төмөр замын тухай хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах

 • Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэчлэлтийн хэрэгжилтийг хангах;
 • Төмөр замын тээврийн талаар УИХ, Засгийн газраас гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах;

Стратегийн зорилго 2: Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдлыг хангасан нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтын бодлогыг тодорхойлох, төлөвлөж хэрэгжүүлэх, удирдлагаар ханган ажиллах

 • Төмөр замын мэдээллийн нэгдсэн төв байгуулах;
 • Төмөр замын галт тэрэгний хөдөлгөөнийг бодит цагаар хянах, аюулгүй байдлын хяналтын төхөөрөмж нэвтрүүлэх;
 • Шинээр бий болох суурь бүтцийг галт тэрэгний хөдөлгөөний удирдлага, зохицуулалтын нэгдсэн сүлжээнд холбох тооцоо, судалгааг боловсруулж хэрэгжүүлэх;
 • Төмөр замын тээврийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл болон төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим объект, үйл ажиллагааны гэрчилгээжүүлэлт олгох ажлыг зохион байгуулах;
 • Осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах үйл ажиллагааг зохицуулах;

Стратегийн зорилго 3: Төмөр замын тээврийн салбарын бүх шатны үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох үүднээс техникийн зохицуулалт, горим, стандарт, норм, нормативын бичиг баримтыг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх

 • Төмөр замын тээврийн салбарын нэгдсэн технологийн горим, ашиглалтын норм, норматив боловсруулах, батлуулах, техникийн нормативийн биелэлтэд хяналт тавих;
 • Төмөр замын тээврийн салбарын техникийн зохицуулалт, стандартыг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах;

Стратегийн зорилго 4: Төмөр замын тээврийн салбарт эрдэм шинжилгээ болон оношилгоо, судалгаа, шинжлэх ухаан технологи, инновацийг нэвтрүүлэх бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, салбарын оношилгоо, хэмжил зүйн нэгдмэл байдлыг хангах

 • Төмөр замын тээврийн салбарт эрдэм шинжилгээ болон оношилгоо, судалгаа, шинжлэх ухаан технологи, инновацийг нэвтрүүлэх 2025 он хүртэлх нэгдсэн бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;
 • Салбарын хэмжээнд оношилгоо, хэмжилзүйн төвийг байгуулах ТЭЗҮУС боловсруулах;
 • Олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, төсөл хөтөлбөрт хамрагдах;

Стратегийн зорилго 5: Монгол Улсын төмөр замын тээврийн салбарын нэгдсэн мэдээллийн сангийн тогтолцоог бий болгох;

 • Монгол Улсын хэмжээнд салбарын нэгдсэн цахим мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

Стратегийн зорилго 6: Хүний нөөцийн тогтвортой хөгжил, нийгмийн баталгааг хангах;

 • Салбарын хүний нөөцийн сургалт, хөгжлийг дэмжих;
 • Төвийн ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах;

 

НИЙТЭЛСЭН: 2020-11-04 өдөр 00:00:0 цаг