Хүний нөөцийн удирдлага
 • Гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх нь
  ...
  2022-07-04 13:58:02 Дэлгэрэнгүй
 • ХАБЭА-н сарын аян-2022
  ...
  2022-05-04 11:46:23 Дэлгэрэнгүй
 • ОТБК, зөвлөл, ажлын хэсгээс зохион байгуулсан ажил
  ...
  2021-12-03 10:36:01 Дэлгэрэнгүй
 • Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой баримт бичигт дүн шинжилгээ хийв.
  ...
  2021-10-12 11:45:21 Дэлгэрэнгүй
 • ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЖ БАТАЛЛАА
  ...
  2021-05-10 16:21:45 Дэлгэрэнгүй
 • Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежмент Ковид-19 цар тахлын үед ажиллах ерөнхий зааварчилгаа MNS ISO/PAS 45005:2021” стандарт,
  ...
  2021-04-13 17:20:05 Дэлгэрэнгүй
 • Жендэрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
  ...
  2021-04-13 11:50:06 Дэлгэрэнгүй
 • Ковид-19 цар тахлын үед ажиллах журам
  ...
  2021-02-03 15:06:27 Дэлгэрэнгүй