Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой баримт бичигт дүн шинжилгээ хийв.

Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан ажил олгогч, ажилтны эрх,үүрэг болон ажил олгогч, ажилтан хооронд байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийж, мэдээлэв. Төвийн захирлын 2019 оны А/72 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан Албан тушаалын тодорхойлолтуудад заасан чиг үүрэг, үйл ажиллагаанд ажилтан тус бүрээр шинжилгээ хийж байна. 

НИЙТЭЛСЭН: 2021-10-12 өдөр 11:45:2 цаг