Хамтын гэрээ 2021-2022

"ГТХЗНТ"УТҮГ-ын захиргаа, ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн хороо хооронд 2021-2022 онуудад хэрэгжүүлэх хамтын гэрээгээ баталлаа

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2021-03-01 өдөр 09:50:1 цаг