Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит
 • “ГТХЗНТ” УТҮГ-ЫН 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
  ...
  2018-12-11 17:30:35 Дэлгэрэнгүй
 • “ГТХЗНТ” УТҮГ-ЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРМЫН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАЙЛАН
  ...
  2018-12-11 17:29:24 Дэлгэрэнгүй
 • “ГТХЗНТ” УТҮГ-ЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН НЭГЖҮҮДИЙН 2018 ОНЫ 07, 08 ДУГААР САРЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТЭД ХЯНАЛТШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАН
  ...
  2018-12-11 17:28:45 Дэлгэрэнгүй
 • “ГТХЗНТ” УТҮГ-ЫН ЗАХИРЛЫН ТУШААЛААР ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
  ...
  2018-12-11 17:28:07 Дэлгэрэнгүй
 • “ГТХЗНТ” УТҮГ-ЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
  ...
  2018-12-11 17:25:09 Дэлгэрэнгүй
 • “ГТХЗНТ” УТҮГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
  ...
  2018-12-11 17:22:09 Дэлгэрэнгүй