Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит
 • ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН 2014 ОНЫ 225 ДУГААР ТУШААЛД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ
  ...
  2018-12-11 17:35:39 Дэлгэрэнгүй
 • ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН 2014 ОНЫ 216 ДУГААР ТУШААЛД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ
  ...
  2018-12-11 17:34:32 Дэлгэрэнгүй
 • “ГТХЗНТ” УТҮГ-ЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН НЭГЖҮҮДИЙН 2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
  ...
  2018-12-11 17:34:01 Дэлгэрэнгүй
 • “ГТХЗНТ” УТҮГ-ЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН НЭГЖҮҮДИЙН 2018 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
  ...
  2018-12-11 17:33:13 Дэлгэрэнгүй
 • “ГТХЗНТ” УТҮГ-ЫН 2018 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ЯВЦЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАЙЛАН
  ...
  2018-12-11 17:32:40 Дэлгэрэнгүй
 • “ГТХЗНТ” УТҮГ-ЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН НЭГЖҮҮДИЙН 2018 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАН
  ...
  2018-12-11 17:32:09 Дэлгэрэнгүй
 • “ГТХЗНТ” УТҮГ-ЫН 2018 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАН
  ...
  2018-12-11 17:31:45 Дэлгэрэнгүй
 • “ГТХЗНТ” УТҮГ-ЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН НЭГЖҮҮДИЙН 2018 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАН
  ...
  2018-12-11 17:31:11 Дэлгэрэнгүй