Төвийн захирлын А/15 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ГХОТБШ-аас Гамшгийн тухай хуулийг иргэд, албан хаагчдад танин мэдүүлэх, гамшгийн эрсдлээс хамгаалах зааварчилгааг танилцуулж байна.