Төвийн ажилтнуудын ажлын явцад дотоод хяналт шалгалт хийлээ

"ГТХЗНТ" УТҮГ-ын ажилтнуудын үйл ажиллагаанд дотоод, хяналт, шалгалт үзлэгийг 04 дүгээр сарын 01-30-ны өдрүүдэд үзлэг шалгалтын комисс 7 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр хяналт шалгалтыг хийлээ. Хяналт шалгалтаар ажлын байрны эмх цэгц, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, албан хэрэг хөтлөлт, тайлан төлөвлөгөөний биелэлт, ажлын цаг ашиглалт, гадуур ажлын бүртгэл, ХАБЭА-н үйл ажиллагаанд оролцож буй байдал, хариуцсан эд хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалт, техник тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал, албан хэрэг хөтлөлтийн програмын ашиглалтын байдлаар үзлэг шалгалт хийж, гарсан алдаа дутагдлыг арилгуулж, санал зөвлөмж өглөө

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2020-07-20 өдөр 16:20:1 цаг