“Хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээг шинэчлэн сайжруулах жил“ болгон зарлалаа
“ГТХЗНТ” УТҮГ нь 2022 оныг 
“Хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээг шинэчлэн сайжруулах жил“ болгон зарлалаа. “Хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээг шинэчлэн сайжруулах жил“-ийн хүрээнд хууль тогтоомжийг зөв хэрэглэж хөдөлмөрийн дотоод журам, ажил мэргэжлийн жагсаалт, ажлын байрны тодорхойлолт, хамтын гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээ зэрэг баримт бичгийг шинэчлэн хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээг сайжруулан ажиллана.
НИЙТЭЛСЭН: 2022-01-10 өдөр 00:00:0 цаг