ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ИННОВАЦИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.
Засгийн газрын 2018 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрийн 233 дугаар тогтоолоор Төрөөс инновацийн талаар баримтлах бодлого баталсантай холбогдуулан Зам, тээврийн салбарын инновацийн хөтөлбөрийг боловсруулаад байгаад санал ирүүлнэ үү.
Дуусах өдөр: 2018-11-30