MNS 6630-1:2016. Хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалт. 1-р хэсэг: Төмөр замын зорчигчийн вагоны дугаарлалтад тавих шаардлага, MNS6630-2:2016 2-р хэсэг: Төмөр замын ачааны вагоны дугаарлалтад тавих шаардлага, MNS 6630-3:2016 3-р хэсэг: Татах хөдлөх бүрэлдэхүүн

MNS 6630-1,2,3,4:2016. Хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалт. 1-р хэсэг: Төмөр замын зорчигчийн вагоны дугаарлалтад тавих шаардлага, 2-р хэсэг: Төмөр замын ачааны вагоны дугаарлалтад тавих шаардлага, 3-р хэсэг: Татах хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалтад   тавих шаардлага, 4-р хэсэг: Төмөр замын, замын тусгай хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалтад тавих шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.  Энд дарж танилцана уу.

 

Дуусах өдөр: 2023-10-20