Журмын төсөлд тусгах санал боловсруулж хүргүүлэв

Зам, тээврийн хөгжлийн яам болон харьяа агентлаг, төрийн өмчит хуулийн этгээд, улсын төсөвт үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх, гарсан үр дүнд үндэслэн удирдлагын шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх харилцааг зохицуулсан Зам, тээврийн хөгжлийн яам болон харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх журмын төсөлд тусгах санал боловсруулж ЗТХЯ-ны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газарт танилцуулав.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2021-07-02 өдөр 09:41:1 цаг