ДҮРЭМ ЖУРАМ
Нэр Хавсаргасан файл
1 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙГ БУЦААН ОЛГОХ, БҮРТГЭХ, ТАЙЛАГНАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ Татах
2 НЭЭЛТТЭЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ИЛ ТОД БАЙЛГАХ БОЛОН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ ТОГТООХ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ Татах
3 Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг шинэчлэх батлах тухай Татах
4 "Монголд зочлох жил"-ийн хүрээнд зам, тээврийн салбарт авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 02 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө Татах
5 Ажилтанд мэдлэг олгох, бататгах сургалтын 2023 оны төлөвлөгөө Татах
6 Гэмт хэрэг, авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар 2023 онд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө Татах
7 Бүтээн байгуулалт, шинэ технологи нэвтэрүүлэх жил болгон зарлах тухай Татах
8 Албан даалгавар хэрэгжүүлэх тухай Татах
9 Санал зөвлөмж хүргүүлэх тухай Татах
10 Хөдөлмөрийн дотоод журам Татах
11 Ажилтнуудыг алсын зайнаас цахимаар ажиллуулах түр журам Татах
12 Төлөвлөгөө батлах тухай Татах
13 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай Татах
14 Журам батлах тухай Татах
15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Татах
16 Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Татах
17 Зааварт нэмэлт оруулах тухай Татах
18 Журам хүчингүй болгох тухай Татах
19 Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Татах
20 Заавар батлах тухай Татах
21 Журамд нэмэлт оруулах тухай Татах
22 Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Татах
23 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах арга хэмжээний тухай Татах
24 Гэрчилгээжүүлэх ажлын хэсгийн ажиллах заавар Татах
25 Орон тооны бус комисс, зөвлөлийн талаар авах арга хэмжээний тухай Татах
26 Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогч төмөр замын байгууллагын нэгдсэн технологийн горим Татах
27 Ажилтны ёс зүйн дүрэм Татах
28 "ГТХЗНТ" УТҮГ-ын дүрэм Татах
29 ГТХЗНТ-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам Татах
30 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн журам Татах