ДҮРЭМ ЖУРАМ
Нэр Хавсаргасан файл
1 Гэрчилгээжүүлэх ажлын хэсгийн ажиллах заавар Татах
2 Орон тооны бус комисс, зөвлөлийн талаар авах арга хэмжээний тухай Татах
3 Ажилтнуудыг алсын зайнаас цахимаар ажиллуулах түр журам Татах
4 Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогч төмөр замын байгууллагын нэгдсэн технологийн горим Татах
5 Ажилтны ёс зүйн дүрэм Татах
6 "ГТХЗНТ" УТҮГ-ын дүрэм Татах
7 ГТХЗНТ-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам Татах
8 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн журам Татах
9 "ГТХЗНТ" УТҮГ-ын захирлын тушаал (Албан даалгавар хэрэгжүүлэх тухай) /Дугаар А/74/ Татах