САЙДЫН ТУШААЛ
Нэр Хавсаргасан файл
1 МУ-ын хилээр нэвтэрч буй хөдлөх бүрэлдэхүүний бүртгэл хөтлөх, хүлээлцэх журам Татах
2 "ГТХЗНТ"УТҮГ-ын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө Татах
3 Хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай Татах
4 Шил ажиллагааны хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх албан даалгаврын дагуу зам тээврийн салбарт хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө Татах
5 Үйлдвэрийн хурц хордлогоос урьдчилан сэргийлэх тухай Татах
6 "Монголд зочлох" жилийн хүрээнд зам тээврийн салбарт авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай Татах
7 Бүрэн цахимжсан, бүтээмжийг нэмэгдүүлж, хариуцлага үр дүнг тооцох жил болгон зарлах тухай Татах
8 Авлигын индексийг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө Татах
9 Аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Татах
10 Салбарын өвөлжилтийг бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөө батлах тухай Татах
11 Эрх шилжүүлэх тухай Татах
12 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн тухай Татах
13 Хөдлөх бүрэлдэхүүний хөдөлгөөн хянах технологи нэвтрүүлэх судалгааны төслийн тухай Татах
14 ЗТХЯ-ны Дотоод аудитын хорооны тогтоол Татах
15 “Техник, технологийн шинэчлэлт-цахим шилжилтийн жил” болгон зарлах тухай Татах
16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Татах
17 Тушаалын хэрэгжилтийг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай Татах
18 Цахим болон тоон гарын үсэгт шилжүүлэх тухай Татах
19 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Татах
20 Хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах тухай Татах
21 Жагсаалт батлах тухай Татах
22 “Сахилга хариуцлага-Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын жил” болгон зарлах тухай Татах
23 Хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай Татах
24 Мэдээллийн схем баталж, мэдээлэл дамжуулах тухай тухай Татах
25 Дотоодын үйлдвэрлэгчдийг дэмжих тухай Татах
26 Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Татах
27 Эрх шилжүүлэх тухай Татах
28 Төлөвлөгөө батлах тухай Татах
29 Төмөр замын тээврийн нийтлэг багц дүрэм батлах тухай Татах
30 Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим обьект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ олгох журам Татах