ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
Нэр Хавсаргасан файл
1 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ Татах
2 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ Татах
3 2023-2025 ОНЫГ "МОНГОЛД ЗОЧЛОХ ЖИЛ" БОЛГОН ЗАРЛАХ ТУХАЙ Татах
4 Төсвийн хэмнэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Татах
5 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм Татах
6 “Аргачлал, загвар батлах тухай” /100-р тушаал/ Татах
7 10-дугаар-хавсралт Үнэлгээний-хуудас Татах
8 9-дүгээр-хавсралт Үнэлэх аргачлал Татах
9 8-дугаар-хавсралт Албанхаагчийн тайлангийн (загвар) Татах
10 7-дугаар-хавсралт Байгууллагын тайлангийн (загвар) Татах
11 6-дугаар хавсралт Албан-хаагчийн төлөвлөгөөний (загвар) Татах
12 5-дүгээр-хавсралт Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө (загвар) Татах
13 4-дүгээр-хавсралт-Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө (загвар) Татах
14 3-дугаар-хавсралт Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал Татах
15 1-2-дугаар-хавсралт-Стратеги-төлөвлөгөө Татах
16 “Коронавируст халдварын тархалтын түвшинг тогтоож, төрийн байгууллага, хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам”/45-р тогтоол/ Татах
17 “Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам” / Татах
18 “Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам” Татах
19 Эрчимжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай /121-р тогтоол/ Татах
20 Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай /120-р тогтоол/ Татах
21 Улсын төсөвт үйлдвэрийн газар байгуулах тухай /91-р тогтоол/ Татах
22 Хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай (Транзит Монгол) /183-р тогтоол/ Татах
23 Засгийн газрын албан даалгавар (Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай) /Дугаар 01/ Татах