МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
Нэр Хавсаргасан файл
1 ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ Татах
2 МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ Татах
3 ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ Татах
4 ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ Татах
5 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ Татах
6 НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ Татах
7 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ Татах
8 АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ Татах
9 ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ Татах
10 ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ- Татах
11 ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ Татах
12 ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ Татах
13 ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ Татах
14 МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ Татах
15 НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ Татах
16 ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ Татах
17 ТӨСВИЙН ТУХАЙ Татах
18 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ Татах
19 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙ Татах
20 ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ Татах