Хүний нөөцийн удирдлага

16. 12. 26
posted by: Gantulga
Hits: 719

Төвийн ажилтнуудын тайлан хамгаалах удирдамж, хуваарь 2018.10.02

Loading ...

Төвийн хөдөлмөрийн дотоод журмын нэмэлт өөрчлөлт А23 2018.04.05

Loading ...

 Ёс зүй дүрэм А19 2017.04.19

Loading ...

ДЭЭШЭЭ