Төвийн бүтэц

15. 09. 09
posted by: Super User
Hits: 5177

2017 оны 02 сарын 07-ны өдрийн Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын "Дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц шинэчлэн батлах тухай" 26-р тушаалаар төвийн бүтцийг баталсан.

ДЭЭШЭЭ