Хүний нөөцийн сургалт
 • Цахим орчны зохицуулалт
  Төвийн албан хаагчдад цахим орчны талаарх ойлголт мэдээлэл өгөх чиглэлээр Харилцаа холбооны зохицуулах газраас цахим сургалт авлаа...
  2022-04-06 17:11:49 Дэлгэрэнгүй
 • Жендэрийн эрх тэш байдал, жендэрийн тухай ойлголт
  ...
  2022-03-22 11:00:29 Дэлгэрэнгүй
 • Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн танилцуулга
  ...
  2021-11-30 16:55:13 Дэлгэрэнгүй
 • Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай
  Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн ээлжит сургалтыг зохион байгуулж, нийт ажилтныг мэдээллээр хангалаа....
  2021-11-25 11:30:55 Дэлгэрэнгүй
 • Авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээрсургалт мэдээллийн арга хэмжээг зохион байгууллаа.
  ...
  2021-11-24 14:30:21 Дэлгэрэнгүй
 • Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрмийн танилцуулга
  ...
  2021-11-11 10:50:23 Дэлгэрэнгүй
 • Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлан боловсруулах заавар
  ...
  2021-11-02 09:45:11 Дэлгэрэнгүй
 • Авилгын тухай ойлголт
  Авилгын эсрэг хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор албан хаагчдад сургалт мэдээллийн арга хэмжээг зохион байгууллаа....
  2021-09-13 14:20:11 Дэлгэрэнгүй