“ГТХЗНТ-ийн барилга барих, үйл ажиллагааны чадавхийг дээшлүүлэх замаар Монгол Улсын төмөр замын өрсөлдөх чадварыг сайжруулах төсөл”

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2021-05-20 өдөр 14:00:0 цаг