Төсөл, хөтөлбөр
 • Төслийн товч тайлан
  ...
  2022-10-03 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Хэлэлцүүлэг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.
  ...
  2022-08-01 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • “ГТХЗНТ-ийн барилга барих, үйл ажиллагааны чадавхийг дээшлүүлэх замаар Монгол Улсын төмөр замын өрсөлдөх чадварыг сайжруулах төсөл”
  ...
  2021-05-20 14:00:09 Дэлгэрэнгүй
 • ГТХЗНТ-ийн ОУ-ын хамтын ажиллагааны байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрт саналаа ирүүлэх нь нээлттэй.
  ...
  2021-03-10 12:20:36 Дэлгэрэнгүй
 • Ухаалаг сэлгээний ажлын систем нэвтрүүлэх төслийн судалгааг хийж байна
  ...
  2020-11-10 15:20:12 Дэлгэрэнгүй
 • Төмөр замын мэдээллийн нэгдсэн төв барих төслийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.
  ...
  2020-11-10 11:40:38 Дэлгэрэнгүй