Хүний нөөцийн удирдлага
Нэр Хавсралт
1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 2020 оны төлөвлөгөөг баталлаа. ҮЗЭХ
2 Ажил эрчимжүүлэх тухай захирлын тушаал гарлаа ҮЗЭХ
3 Гүйцэтгэлийн үнэлгээг урамшуулал, хариуцлагатай холбон багийн системээр үнэлдэг боллоо ҮЗЭХ
4 Ажилтнуудын дунд спортын арга хэмжээ зохион байгууллаа ҮЗЭХ
5 Төвийн дэргэд эцэг эхийн зөвлөл ажиллаж эхэллээ ҮЗЭХ
6 Ажил албан тушаалын жагсаалтыг шинэчлэн баталлаа ҮЗЭХ
7 Ажилтны ерөнхий мэдлэгийн түвшинг тогтоох шалгалт авлаа ҮЗЭХ
8 Ажилтны ёс зүйн дүрэм ҮЗЭХ
9 Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлан тухай ҮЗЭХ