Хүний нөөцийн удирдлага
Нэр Хавсралт
1 ХАБЭА-н сарын аяны төлөвлөгөөний биелэлт ҮЗЭХ
2 Ажилтны ажлын байран дахь стрессийг судаллаа ҮЗЭХ
3 Төвийн ажилтнуудын сэтгэл ханамжийн судалгаа 2020 ҮЗЭХ
4 ХАБЭА-н сарын аяны төлөвлөгөө 2020 он ҮЗЭХ
5 Ажилтан ажил олгогч хооронд байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний хэрэгжилтийн байдлыг дүгнэлээ. ҮЗЭХ
6 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 2020 оны төлөвлөгөөг баталлаа. ҮЗЭХ
7 Ажил эрчимжүүлэх тухай захирлын тушаал гарлаа ҮЗЭХ
8 Гүйцэтгэлийн үнэлгээг урамшуулал, хариуцлагатай холбон багийн системээр үнэлдэг боллоо ҮЗЭХ
9 Ажилтнуудын дунд спортын арга хэмжээ зохион байгууллаа ҮЗЭХ
10 Төвийн дэргэд эцэг эхийн зөвлөл ажиллаж эхэллээ ҮЗЭХ
11 Ажил албан тушаалын жагсаалтыг шинэчлэн баталлаа ҮЗЭХ
12 Ажилтны ерөнхий мэдлэгийн түвшинг тогтоох шалгалт авлаа ҮЗЭХ
13 Ажилтны ёс зүйн дүрэм ҮЗЭХ
14 Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлан тухай ҮЗЭХ