Хүний нөөцийн удирдлага
Нэр Хавсралт
1 Ажилтны ёс зүйн дүрэм ҮЗЭХ
2 Нэгж, ажилтны 2018 оны ажлын тайлан хамгаалах удирдамж, хуваарь ҮЗЭХ
3 Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлан тухай ҮЗЭХ
4 Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах төлөвлөгөө батлах тухай ҮЗЭХ
5 Ажил эрчимжүүлэх тухай ҮЗЭХ
6 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ҮЗЭХ
7 Журамд өөрчлөлт оруулах тухай ҮЗЭХ
8 Нэгж, ажилтны 2018 оны III улирлын ажлын тайлан хамгаалах удирдамж, хуваарь ҮЗЭХ