Ажлын байрны сул орон тоо зарлагдлаа

 

 

ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ:
 Төвийн үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм, журам, эрхзүйн акт боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах
 Төрийн болон бусад ААН, байгууллагуудтай байгуулах гэрээ хэлцлийн эхийг боловсруулах,
 Хууль хяналтын байгууллагад төвийн эрх ашгийг хамгаалах, төвийг төлөөлөн нэхэмжлэгч, хариуцагч, гуравдагч этгээдээр оролцох
 Албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргүүд

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2020-07-31 өдөр 10:12:1 цаг