Сул орон тоо
Нэр Хавсралт
1 “Хөдлөх бүрэлдэхүүний ашиглалт, бүртгэлийн мэргэжилтэн” албан тушаалд сул орон тоо гарсантай холбогдуулан тус албан тушаалд сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна ҮЗЭХ
2 “Хөдөлгөөний зурмагийн ахлах шинжээч” албан тушаалд сул орон тоо гарсантай холбогдуулан тус албан тушаалд сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна ҮЗЭХ
3 “Хөдөлгөөний зурмагийн ахлах шинжээч” албан тушаалд сул орон тоо гарсантай холбогдуулан тус албан тушаалд сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна. ҮЗЭХ
4 “Тээврийн хамтын ажиллагааны мэргэжилтэн” албан тушаалд сул орон тоо гарсантай холбогдуулан тус албан тушаалд сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна. ҮЗЭХ
5 “Хөдөлгөөний зурмагийн ахлах шинжээч” албан тушаалд сул орон тоо гарсантай холбогдуулан тус албан тушаалд сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна. ҮЗЭХ
6 Төмөр замын тээврийн удирдлага зохион байгуулалтын мэргэжилтний албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна. ҮЗЭХ
7 “Хөдлөх бүрэлдэхүүний ашиглалт, бүртгэлийн ахлах мэргэжилтэн” албан тушаалд сул орон тоо гарсантай холбогдуулан тус албан тушаалд сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан бай ҮЗЭХ
8 “Хөдөлгөөний зурмагийн ахлах шинжээч” албан тушаалд сул орон тоо гарсантай холбогдуулан тус албан тушаалд сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна. ҮЗЭХ