Хүний нөөцийн стратеги
Нэр Хавсралт
1 ЗТХ-ийн сайдын 2020 оны А/01 дүгээр тушаалыг "ГТХЗНТ" УТҮГ-т хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг баталлаа. ҮЗЭХ
2 2020 оныг "Чадварлаг ажилтан-аюулгүй ажлын байр"-ыг дэмжих жил болгон зарлалаа ҮЗЭХ
3 Төвийн хүний хөгжлийн хөтөлбөр 2018-2020 оны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2019 оны төлөвлөгөөний биелэлт ҮЗЭХ
4 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хоёр шатны хяналтыг хэрэгжүүлж байна. ҮЗЭХ
5 Ажилтан сонгон шалгаруулах журам, сонгон шалгаруулалтын комиссыг баталлаа ҮЗЭХ
6 Албан тушаалын тодорхойлолтыг хэлэлцүүлэн баталлаа ҮЗЭХ