Хүний нөөцийн стратеги
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 2020 оны төлөвлөгөөг баталлаа.
  Төвийн хэмжээнд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр 2020 онд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг нийт ажилтанд үүрэг болголоо...
  2020-01-21 16:16:00 Дэлгэрэнгүй
 • Төвийн хүний хөгжлийн хөтөлбөр 2018-2020 оны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2019 оны төлөвлөгөөний биелэлт
  ...
  2019-12-18 09:32:42 Дэлгэрэнгүй
 • Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлан тухай
  ...
  2018-12-14 09:44:15 Дэлгэрэнгүй