Хүний нөөцийн стратеги
 • ХАБЭА-н сарын аяны төлөвлөгөө 2020 он
  ...
  2020-04-25 18:24:30 Дэлгэрэнгүй
 • Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2020 оны төлөвлөгөө
  ...
  2020-04-20 10:59:55 Дэлгэрэнгүй
 • ЗТХ-ийн сайдын 2020 оны А/01 дүгээр тушаалыг "ГТХЗНТ" УТҮГ-т хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг баталлаа.
  ...
  2020-01-21 16:31:21 Дэлгэрэнгүй
 • 2020 оныг "Чадварлаг ажилтан-аюулгүй ажлын байр"-ыг дэмжих жил болгон зарлалаа
  ...
  2020-01-21 16:24:55 Дэлгэрэнгүй
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 2020 оны төлөвлөгөөг баталлаа.
  Төвийн хэмжээнд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр 2020 онд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг нийт ажилтанд үүрэг болголоо...
  2020-01-21 16:16:00 Дэлгэрэнгүй
 • Төвийн хүний хөгжлийн хөтөлбөр 2018-2020 оны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2019 оны төлөвлөгөөний биелэлт
  ...
  2019-12-18 09:32:42 Дэлгэрэнгүй
 • Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлан тухай
  ...
  2018-12-14 09:44:15 Дэлгэрэнгүй