Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс

ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТЭС

Зорилго

Төвийг зорилт, чиг үүргийн дагуу хөгжүүлэхэд шаардлагатай боловсон хүчний бодлогыг тодорхойлох, хууль, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, албан хэргийн хөтлөлт, хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, төвийн үйл ажиллагааны тасралтгүй, хэвийн жигд явагдах нөхцөлийг хангаж, удирдлага болон бусад хэлтсийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх.

Үйл ажиллагааны чиглэл

-Төсвийг оновчтой төлөвлөж, батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулах, санхүүгийн тайлан мэдээг үнэн зөв гаргаж, тайлагнах;

-Төмөр замын тээврийн салбарын хууль тогтоомж, дүрэм журамд төвийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор тусгах зохицуулалт, нэмэлт өөрчлөлтийн саналыг боловсруулах, эрх зүйн зөвлөгөөгөөр хангах;

-Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай үр дүнгийн гэрээ байгуулах, түүний хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг гаргах, тайлагнах;

-Гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх;

-Ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, нийгмийн баталгааг хангах, ажлаа тайлагнах, хариуцлага тооцох тогтолцоог боловсронгуй болгох, төвийн үйл ажиллагааны тасралтгүй, хэвийн, жигд явагдах нөхцлийг хангуулах;

-Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар, журам, стандартыг мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, төвийн албан хэргийг хөтлөх, удирдлагын баримт бичгийг баримтжуулах, хадгалалт хамгаалалтыг хангах;

-Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төвийн дотоод удирдлага, зохион байгуулалтын ажлыг хэрэгжүүлж, төвийн удирдлага, бусад хэлтсийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх;

-Төвийн боловсон хүчний бодлогыг тодорхойлох, санхүү, аж ахуйг бэхжүүлэх;

-Төмөр замын тээврийн салбарын эдийн засгийн үр ашиг, хөрөнгө оруулалтын үр дүнг дээшлүүлэх асуудлаар санал дэвшүүлж шийдвэрлүүлэх

 

 

 

 

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-11-19 өдөр 11:39:5 цаг