Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит
 • “ГТХЗНТ” УТҮГ-ЫН ЗАХИРЛЫН ТУШААЛААР ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
  ...
  2018-12-11 17:28:07 Дэлгэрэнгүй
 • “ГТХЗНТ” УТҮГ-ЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
  ...
  2018-12-11 17:25:09 Дэлгэрэнгүй
 • “ГТХЗНТ” УТҮГ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
  ...
  2018-12-11 17:22:09 Дэлгэрэнгүй