“Ачааны чингэлгийн кодчилол тодорхойлолт, тэмдэг тэмдэглэгээ ISO 6346:2019” стандартын төсөл дэмжигдлээ.

“ГТХЗНТ” УТҮГ-ын 2019 оны үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан “Ачааны чингэлгийн кодчилол тодорхойлолт, тэмдэг тэмдэглэгээ ISO 6346:2019” стандартыг орчуулан боловсруулах, үндэсний стандартаар батлуулах ажлын хүрээнд 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны гишүүд хуралдаж ISO 6346:2019 стандартын төслийг хэлэлцэн, гишүүдийн саналыг тусган батлахаар дэмжигдсэн.

НИЙТЭЛСЭН: 2019-10-18 өдөр 18:51:4 цаг