Төвийн бүтэц

2019 оны 09 сарын 13-ны өдрийн Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын "Дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц шинэчлэн батлах тухай" 293-р тушаалаар төвийн бүтцийг баталсан.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-12-10 өдөр 12:01:3 цаг