Төвийн бүтэц

2017 оны 02 сарын 07-ны өдрийн Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын "Дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц шинэчлэн батлах тухай" 26-р тушаалаар төвийн бүтцийг баталсан.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-12-06 өдөр 17:09:3 цаг